Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Download algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van www.tuanti-wool.nl  gevestigd te Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede als Tuanti Wool, onder nummer 66571146, hierna te noemen tuanti-wool.nl 
Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.
Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van tuanti-wool.nl  zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij tuanti-wool.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Alle prijzen zijn gebaseerd op aflevering in Nederland inclusief verzendkosten en in overige landen afgeleverd exclusief verzendkosten. 
2.2 Voor binnenlandse bestellingen (Nederland) rekenen wij geen  verzendkosten bij bestellingen boven 39.00 euro.  Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@tuanti-wool.nl.
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van tuanti-wool.nl   tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend. 
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.tuanti-wool.nl   zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland. 
2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering
3.1 Wij verzenden alle bestellingen, mits op voorraad, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via Post.NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 tuanti-wool.nl   maakt voor de levering gebruik van de diensten van Post.NL. tuanti-wool.nl   is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. tuanti-wool.nl   kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door tuanti-wool.nl   verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door Post.nl een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. tuanti-wool.nl   is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door tuanti-wool.nl   gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 

4. Klachten en retourzending                      
4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@tuanti-wool.nl of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door tuanti-wool.nl   geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt tuanti-wool.nl   geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan tuanti-wool.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:
a) de verpakking van het product onbeschadigd is. 
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk aan tuanti-wool.nl heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient tuanti-wool.nl   hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. 
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door tuanti-wool.nl   kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@tuanti-wool.nl. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door tuanti-wool.nl   gedekt. 
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door tuanti-wool.nl   kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 7 dagen contact op te nemen met info@tuanti-wool.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 tuanti-wool.nl   behoudt het recht om retourneren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van tuanti-wool.nl of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van tuanti-wool.nl   schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal tuanti-wool.nl   de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal tuanti-wool.nl   het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. tuanti-wool.nl   zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
4.7 tuanti-wool.nl   is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1 Alle aanbiedingen van tuanti-wool.nl   zijn vrijblijvend en tuanti-wool.nl   behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door tuanti-wool.nl  . tuanti-wool.nl   is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt tuanti-wool.nl   dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door tuanti-wool.nl   gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. tuanti-wool.nl   heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van tuanti-wool.nl   en van het personeel en de producten van tuanti-wool.nl   voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. tuanti-wool.nl   is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 tuanti-wool.nl   aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van tuanti-wool.nl.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van tuanti-wool.nl   jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan tuanti-wool.nl  verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en tuanti-wool.nl, dan wel tussen tuanti-wool.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en tuanti-wool.nl, is tuanti-wool.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van tuanti-wool.nl.
6.5 tuanti-wool.nl   kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding
7.1 tuanti-wool.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van tuanti-wool.nl   komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 tuanti-wool.nl   is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van tuanti-wool.nl   ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop tuanti-wool.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor tuanti-wool.nl   niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 tuanti-wool.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat tuanti-wool.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover tuanti-wool.nl   ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is tuanti-wool.nl   gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen
9.1 Indien u aan tuanti-wool.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is tuanti-wool.nl   gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan tuanti-wool.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door tuanti-wool.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat tuanti-wool.nl   deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met tuanti-wool.nl   in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door tuanti-wool.nl   vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 tuanti-wool.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
9.5 tuanti-wool.nl houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en tuanti-wool.nl  .

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van tuanti-wool.nl.

12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling 
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen tuanti-wool.nl   en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinformatie:
Tuanti-Wool 
Groenhofstraat 44
7553 EX Hengelo
info@tuanti-wool.nl 
www.tuanti-wool.nl 
Bank:   Rabobank te Hengelo
IBAN  NL27RABO0311380336
BIC    RABONL2U
BTW NL137652215B02  / KvK nummer 66571146

Verdere Bedrijfsinformatie:
Op deze pagina vind je informatie over de service van tuanti-wool.nl. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Mail gerust naar info@tuanti-wool.nl 

Verzending
Onze Producten worden verzonden door Post.nl of DHL. Verzendkosten zijn afhankelijk van het product. Deze verzendkosten staan duidelijk aangegeven op de bestelpagina. Woont u in België? Dan zijn de verzendkosten € 4,90 voor brievenbuspost en € 9,00 voor pakketpost. Tevens bestaat de mogelijkheid om je bestelling af te halen in Hengelo. Bij besteding vanaf € 75,-- brengen wij geen verzendkosten in rekening voor zendingen naar België.
Wij streven ernaar om je bestelling binnen 2 werkdagen bij je thuis te laten bezorgen, mits op voorraad. Indien we je bestelling niet op voorraad hebben zullen we je binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen en aangeven wanneer we het verwachten te kunnen leveren. 
Woon je niet in Nederland of België maar wil je wel een bestelling plaatsen? Stuur ons een mail via info@tuanti-wool.nl en wij nemen dan contact met je op over de mogelijkheden en de aangepaste verzendkosten. 

Betaalmogelijkheden
Veilig betalen kun je bij tuanti-wool.nl door middel van de volgende betaalmogelijkheden:

  • Vooraf overmaken (overboeking bankrekening)
  • Contant bij afhalen
  • iDeal
  • V-Pay
  • Credit Card
  • Pay Pal
Onze bankgegevens zijn:
Rekeningnummer: t.n.v. Tuanti-Wool te Hengelo
IBAN:  NL27RABO0311380336
BIC : RABONL2U

Retourneren
Mocht een artikel ondanks onze goede zorg niet aan je verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Je hebt het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de producten de koop op afstand te ontbinden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
De te retourneren artikelen moeten nog voorzien zijn van labels en in originele verpakking worden geretourneerd en worden niet teruggenomen indien: de artikelen beschadigd, gebruikt en/of gewassen zijn, je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen of je de gebruiksaanwijzing niet hebt opgevolgd. 
Indien je een product wilt retourneren dien je dit vooraf, binnen 7 dagen na ontvangst, aan te geven via info@tuanti-wool.nl  . De te retourneren artikelen dienen binnen 10 dagen na ontvangst van je bestelling aan ons retour gestuurd te worden en door ons te zijn ontvangen. Artikelen die niet of niet binnen de gestelde termijn door ons ontvangen zijn, worden niet geaccepteerd.
Adresseer de zending conform instructies in de e-mail, welke je ontvangt na aanmelding van je retour en bied de zending zo snel mogelijk aan bij een postkantoor of servicepunt van Post.nl. Bij de afgifte ontvang je een verzendbewijs met daarop een barcode. Bewaar dit verzendbewijs totdat je retournering door ons verwerkt is.
De ontvangst van je retour wordt door ons per e-mail bevestigd. Het bedrag van de retournering wordt gecrediteerd. De uitbetaling vindt plaats op hetzelfde rekeningnummer waarop de betaling door jou is gedaan. Let er op dat de verzendkosten voor je eigen rekening zijn.

Annuleren
Wanneer de bestelling nog niet is voldaan en verwerkt dan kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Heb je de bestelling betaald via overschrijving naar onze bankrekening en is je bestelling nog niet in behandeling genomen, dan kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd en zal het volledige totaalbedrag worden teruggestort.
Wanneer je betaling heeft plaatsgevonden via iDEAL en wij je bestelling nog niet in behandeling hebben genomen, dan kan de bestelling alsnog worden geannuleerd en zal het totaalbedrag minus de kosten van iDEAL naar je bankrekening worden teruggestort. In het geval dat wij de bestelling reeds hebben verwerkt en verzonden gelden de voorwaarden van “Retourneren”.

Wasvoorschrift
Wij adviseren om de producten met de hand te wassen op maximaal 30 graden of op 20 graden wolwasprogramma en niet in de droger te doen.  Daarna liggend drogen. Handwas is de veiligste optie.  Twijfel je? Neem dan contact met ons op voor advies.     

Beveiligd orderproces
Het gehele ordertraject van onze webwinkel is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL). Zodra je vanuit de winkelwagen doorgaat naar het orderproces schakelt de pagina automatisch om naar een SSL verbinding, zodat de verbinding niet ‘afgeluisterd’ kan worden.

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Wij garanderen dat jouw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij je vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Wij verkopen persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.

Klacht
Ben je niet tevreden? Wij horen het graag. Voor het aanmelden van een klacht kun je een mail sturen naar
info@tuant.nl. Wij verzoeken je om de klacht binnen enkele dagen per e-mail aan ons kenbaar te maken.
Wij zullen, in overleg met jou, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Vermeld in je mail het ordernummer en telefoonnummer. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor je eigen rekening. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
De producten dienen te worden gewassen volgens de wasvoorschriften. Indien je kiest of hebt gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal je klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.